مراد از دنیا که می فرماید:

هرکه امیدش را از آن قطع کند ،خیال خود را راحت کرده؛

دنیای مذموم است

یعنی آن چیزی که انسان برای خود و هوای خود می طلبد،نه معالی امور و خیرات اخروی و نه آن چیزهایی که انسان برای وظیفه باید به دست آورد و نه عمران و ساختن عالم،اینها مراد نیست.

طبیعت مظاهر دنیوی این است که در حال تغییر و تحول است،

نباید خیال کنیم آنچه که از مال و جاه و امکانات و صحت و عافیت و در دست ماست تا پایان عمر باقی می ماند،اینطور نیست،

چه بسا از ما گرفته می شود

منبع:کتاب حدیث ولایت ص 30

نویسنده:هیات منتظران حضرت مهدی(علیه السلام)