1.مقید باشید نماز را در اول وقتش اقامه کنید.هرکجا باشید و دیدید صدای اذان بلند شد،دست  از کارتان بکشید و نماز را اقامه کنید و حتی المقدور هم سعی کنید به جماعت خوانده شود.

2.در کاسبی تان انصاف خرج دهید،و واقعا اقل منفعتی را که میتوانید ،همان را در نظر بگیرید.در معاملات،چشم هایتان را ببندید و بین دوست و آشنا و غریبه و شهری و غیرشهری فرق نگذارید.همان اقل منفعت در نظرتان باشد.

3.از نظر حقوق الهی ،گرچه می توانید برای ادای آن تا سال صبر کنید و امام معصوم (علیه السلام)به شما مهلت داده اند،اما شما ماه به ماه حق و حقوق الهی را ادا کنید.

منبع:چراغ راه سالکان ص 69

نویسنده:زهرا نعمتی