قسمتی از وصیت نامه ایشان به فرزند بزرگوارشان بدین شرح است:

1.فرزندم را سفارش می کنم به نماز شب و استغفار در سحرها

2.سفارش می کنم به قرائت قرآن و تدریس و تدرس احادیث

3.سفارش می کنم به این  که،کیسه ای را که در آن،خاک قبر امامان و اولاد و اصحاب آن ها است و جمع آوردی کرده ام ،برای تیمن و تبرک با من دفن کنند و مقداری از آن را هم زیر صورت و محاذی آن بریزد

4.سفارش می کنم دستمالی را که در مصیبت امام حسین(ع) و اهل بیت مکرم او،با آن اشک چشمانم را پاک می کردم ،بر روی سینه ام ،در کفنم بگذارند.

5.سفارش می کنم یک سر عمامه را به منبر سیدالشهدا(ع) و سر دیگر را به تابوتم بسته و همان گونه مصیبت وداع را بخوانند و مرا در حسینیه ای که تاسیس کرده ام،قرار دهند.

منبع:چراغ راه سالکان ص 90

نویسنده:زهرا نعمتی