از زبان یکی از مدرسین حوزه علمیه قم شنیدم که مرحوم حاج احمد خمینی(ره) فرزند برومند امام راحل(ره) می فرمودند:

چندین مرتبه توفیق داشتم بابام(امام راحل) را در خواب دیدم و میدانستم که چنانچه کسی مرده خود را در خواب بیند و در همان موقع بتواند دست او را بگیرد یک چیزی از آن طرف(عالم برزخ) خبر می دهد.

حاج احمد آقا خمینی(ره) می فرمودند:

یک مرتبه که امام(ره) را در خواب دیدم،دست او را گرفتم؛امام برگشت  یک نگاهی کرد و گفت:

چیه احمد؟

پرسیدم بابا دو تا سوال دارم؟

امام فرمودند:بفرمایید.

عرض کردم:بابا اول اینکه بگو ببینم چگونه گذشت بر شما؟

امام فرمودند:احمد جان راه خیلی سختی در پیش است!

بعد عرض کردم که بابا چه عملی در نزد خدا محبوب تر و بهترین اعمال است.

امام فرمودند:احمد جان تا می توانی به مردم خدمت کن و بدان که بهترین و باارزشمندترین عمل در نزد خداوند تبارک و تعالی خدمت به مردم است.

منبع:کرامات و حکایات عاشقان خدا جلد دوم ص 122

نویسنده:جبرائیل حاجی زاده