نماز اول وقت فراموش نگردد

 

نماز شب فراموش نگردد

 

نماز جمعه فراموش نگردد

 

دعا برای رهبر انقلاب فراموش نگردد

 برگرفته از سخنان ایشان و سلوک رفتاری ایشان