محسن اسماعیلی ،شاگرد ایشان  می گوید:

ایشان همواره متواضعانه با مردم برخورد می کردند و اکثر افراد وی را به نام کوچک  صدا می کردند.

هیچ گاه ارتباط حاج آقا با مردم قطع نمی شد.

زندگی ایشان بسیار ساده و در سطح ضعفا بود

پوشاک حاج آقا همیشه ساده بود

لباس های شان اکثرا کهنه اما تمیز و مرتب بود

کفش های ایشان بسیار عادی بود

همواره نعلینی می پوشیدند که سال ها بود از آن استفاده میکردند.

رفت و آمد های حاج اقا همیشه با یک پیکان آبی رنگ قدیمی صورت می گرفت

 

حاج آقا مجتبی به ضعفا و فقرا بسیار اهمیت می دادند

هیچ وقت بیش از اندازه نیاز خود خرید نمی کردند

هیچ گاه راضی نمی شدند که از وجوهات برای چاپ کتب خودشان استفاده کنیم

منبع:هفته نامه پرتو سخن  ص 6 شماره 686