آقای بنی کاظمی ضمن خاطرات خود چنین می گوید::

روزهایی بود که چشم جوانان به اختراعات غرب خیره شده بود و می گفتند: چرا علما چنین اختراعاتی ندارند. ما نیز  معمولاً این سؤال ها را از آیت الله کوهستانی می پرسیدیم و جواب های مناسب  دریافت می کردیم و به دوستان جوان خود انتقال می دادیم.در یکی از همین مذاکره های خصوصی ضمن توضیح برخی از اقدامات انبیا و وظایف آنان فرمود:
انبیا از طرف خداوند مأمور بودند دین را به مردم ابلاغ کنند و با تعالیم دین مردم را طوری تربیت کنند که به کمال انسانیت برسند و از امکانات دنیا از جمله اختراعات که خود مردم به دنبالش می روند استفاده بهینه  و درست کنند تا دنیا و آخرتشان معمور و آباد گردد.اگر مردم به تعالیم الهی درست عمل می کردند  و  اسیر وسایل مادی نمی شدند، بدون هواپیما می توانستند به هر جا که بخواهند سفر کنند. 
آقای بنی کاظمی در ادامه می افزاید:
چون دو نفری با هم صحبت می کردیم عرض کردم: اگر شما در این باره کاری انجام می دادین، برای توجه بیش تر جوانان به دین خوب بود، تبسمی کرد و فرمود:

در گذشته فکر می کردم با استفاده از آیات سوره نور چراغی بسازم که همیشه روشن باشد و نیازی به سوخت نداشته باشد. هم چنین می خواستم ماشین سواری درست کنم که بدون سوخت حرکت کند، ولی استخاره کردم و مصلحت ندیدم
عرض کردم: چنین چیزی شدنی بود؟ فرمود: بلی

همچنین از معظم له نقل شده که فرمود:

در فکر بودم با استفاده از آیه نور چیزی درست کنم که
وقتی بیرون می روم به چراغ احتیاج نداشته باشم. 

منبع:برگرفته از متن دانلود شده سخنان و خاطرات و..مرحوم حضرت آیت الله العظمی کوهستانی(ره)