نزد آیت الله صدوقی(رضوان الله علیه)کتاب مطول می خواندم.

ایشان(مرحوم حضرت آیت الله صدوقی) فرمودند:

طلبه ای فوت کرد.بعد از مرگ،او را در عالم خواب دیدند و پرسیدند چه خبر از آن عالم؟

طلبه گفت:وقتی مرا دفن کردید نکیر و منکر برای سوال و جواب آمدند.ناگهان حضرت امیر مومنان علی(ع) وارد شدند و با تندی به آن دو فرمودند:بروید مگر نگفتم متعرض طلاب نشوید!!!

منبع:آداب الطلاب ص 92

نویسنده:حضرت حجت الاسلام والمسلمین برخوردار فرید