قم بدکی نیست از برای محصل

                              سنگک نرم و کباب اگر بگذارد

حوزه علمیه دائر است ولیکن

                         خان فرنگی مآب اگر بگذارد

هیکل بعضی شیوخ قدس مآب است

                 عینک با آب و تاب اگر بگذارد

ساعت ده موقع مطالعه ماست

                      پینکی و چرت و خواب اگر بگذارد

منبع:آداب الطلاب ص 530 برگرفته از دیوان امام ص 301

نویسنده:حضرت حجت الاسلام والمسلمین برخوردار فرید